Contacte

Identitat

Recursos

Solucions

Els nostres processos de coaching contemplen totes les variables per a fer viable l’èxit, la qualitat i la rendibilitat d’aquest.

Coaching Executiu

El desenvolupament de directius és una necessitat de negoci per a qualsevol organització que desitgi estar preparada per a obtenir resultats positius, adaptar-se a l’entorn amb èxit i generar un alt nivell de satisfacció entre els seus clients i els seus empleats.

El Coaching Executiu constitueix un recurs molt poderós per a aconseguir-lo. Suposa un procés d’acompanyament individualitzat, voluntari i confidencial dirigit a professionals i directius de valor dins de l’organització. El propòsit és desenvolupar habilitats i modificar comportaments per a optimitzar el rendiment i satisfacció personal, impulsant el seu acompliment, potenciant els seus talents i treballant sobre les seves àrees de millora.

Coaching d’equips

El Coaching d’Equips és un recurs altament eficaç per a construir equips emocionalment intel·ligents i orientats a convertir-se en col·lectius d’alt rendiment.

Considerem als equips com a sistemes humans dinàmics, vius, amb la seva pròpia personalitat, emocions, clima i visió. Posseïdors d’una cultura pròpia, amb valors i regles de funcionament característics que exerceixen una forta influència en el que l’equip fa i com ho fa.

A Glocal Coaching treballem amb l’equip com un “tot”, com un sistema de relacions i interaccions que influeixen decisivament en el seu funcionament, i que unit i enfocat cap a un objectiu comú és molt més poderós que la suma de les persones que el componen.

Els nostres processos de Coaching d’Equips estan basats en l’aprenentatge experiencial com a mètode per a interioritzar-lo eficaç i ràpidament. A través de les nostres intervencions perseguim:

Establir un llenguatge comú que possibiliti la coordinació efectiva d’accions

Reconèixer la importància de les converses per a l’otenció de resultats

Identificar conflictes i aprendre a resoldre’ls

Fomentar l’esperit i consciència d’Equip i la diversitat de pensament com a font de riquesa i èxit

Desenvolupar un estil de lideratge alineat amb les necessitats i objectius de l’Equip per a generar confiança i compromís entre els seus membres

Estimular el sentit de pertinença a l’Equip i a l’Organització, els seus valors i cultura

Coaching Grupal

El Coaching Grupal és un model de coaching col·lectiu en el qual acompanyem a un grup en un procés de desenvolupament i aprenentatge individual, treballant temes concrets que interessen a tots els participants i sobre els que volen créixer i millorar.

Un procés de Coaching Grupal pot incloure a membres de diferents equips, departaments o organitzacions. La participació de tots els membres d’un grup contribueix a aportar un enfocament múltiple, basat en la riquesa dels diferents punts de vista, que és essencial a l’hora de reflexionar i aprendre sobre el tema que es treballa en el procés. És molt eficaç per a despertar la creativitat, trobar noves solucions, i fins i tot per a treballar diversos temes de manera simultània, amb l’aportació de tots els integrants del grup.

En el Coaching Grupal el coach intervé de manera individual amb cada membre del grup, mentre alterna la participació i intervenció de tots els participants, aprofitant el seu capital experiencial.

Coaching R3

Coaching R3 o Coaching per a la Regeneració de Relacions per a Resultats és un servei exclusiu de Glocal Coaching.

Consisteix en un procés d’acompanyament de professionals i directius creat com una plataforma de mediació altament eficaç per a desbloquejar problemes greus i enquistats de comunicació i/o de relació.

Coaching R3 es centra en la pròpia relació existent entre dues o més persones que es troben en una situació de conflicte. Treballa amb el sistema complet de relacions, de manera que cada participant pugui prendre consciència de com el seu comportament també influeix i condiciona als altres, éssent cadascun plenament co-responsable del clima que es genera en el sistema.

El Coaching R3 de Glocal Coaching, com qualsevol mena de coaching de qualitat, es basa en el respecte, la confidencialitat i la confiança, imprescindibles per a obrir les converses necessàries destinades a restaurar el sistema de relacions des de les eines i distincions que ofereix el Coaching.

Shadow Coaching

És el Coaching que realitza el coach quan acompanya presencialment- o virtualment- al seu client (coachee) en una situació concreta, amb el propòsit de facilitar el desenvolupament del seu acompliment professional.

El coach acompanya i observa en viu –com una ombra, sense intervenir- l’acompliment del coachee i, una vegada acabada la interacció d’aquest, li dóna feedback perquè pugui prendre consciència positiva sobre les seves àrees de millora i immediatament estableixi un pla d’acció molt específic, que posarà en pràctica en la següent interacció.

Es tracta d’un entrenament extremadament efectiu, per eficaç i immediat, en el qual el client es beneficia de:

El “mirallament” objectiu, equivalent a un vídeo de la seva interacció

La potència de la immediatesa del feedback que rep

L’establiment d’un pla d’acció molt específic

La possibilitat de posar-lo en pràctica immediatament en la pròxima interacció

A Glocal Coaching l’utilitzem sovint en entorns comercials, en els quals el coach acompanya a un comercial durant la seva jornada laboral per a observar com fa el seu treball. El coach li ofereix feedback immediat en acabar cada visita i acorden els canvis conductuals a implantar en la següent. També és molt sol·licitat per caps de vendes, que volen desenvolupar aquesta mateixa habilitat -fer Shadow Coaching- amb els seus comercials.

Pot ser també utilitzat en altres entorns professionals amb directius, responsables o col·laboradors que precisin d’una observació del seu acompliment rigorosa, eficaç i especialitzada. Per exemple, parlar en públic, gestionar reunions, negociar, etc.

Coachplacement: el model efectiu

EL MODEL METODOLÒGIC DE COACHPLACEMENT COMBINA CONSULTORIA, DESENVOLUPAMENT I COACHING PER A GENERAR RESULTATS EFECTIUS AMB COBERTURA GLOBAL

Des de fa diverses dècades l’outplacement es considera la solució responsable que utilitzen les organitzacions que decideixen desvincular a un o diversos treballadors.

Els propòsits principals pels quals una organització llança un programa de outplacement són:

Per a l’empleat: facilitar la seva recol·locació

Per a RRHH: minimitzar el seu desgast i la conflictivitat

Per a l’organització: incrementar la seva productivitat i la seva reputació corporativa

Els programes d’outplacement tradicionals que ofereix el mercat tenen una eficàcia limitada perquè s’enfoquen principalment en les fases de Preparació i Màrqueting, és a dir, en el que ha estat la carrera de l’individu i oferir-li algunes eines per a ajudar-lo a recol·locar-se.

Aquests programes solen passar de puntetes per una de les fases que més valor aporta al procés de transició professional d’un individu, la d’Autoanàlisi: una oportunitat extraordinària per a analitzar el seu propi perfil, reflexionar sobre el recorregut de la seva carrera fins al moment present i, a partir d’aquí, dissenyar amb precisió el futur de la carrera que vol gaudir. Aquesta fase se centra en el que l’individu pot i vol ser.

L’equip de COACHPLACEMENT està compost per experts practicants de Coaching Executiu, facilitadors d’aprenentatge i consultors en Transició de Carrera, i la nostra funció principal consisteix a fer costat als directius i professionals a Aclarir, Dissenyar i Executar el seu futur professional.