Contacte

Identitat

Recursos

Potència la teva organització.

"

International Mentoring School

Des d’IMS oferim, gràcies a una metodologia pròpia validada amb els nostres clients en els últims 10 anys, solucions de consultoria i formació adaptades a les necessitats de cada organització.

Mentoring: una poderosa eina

Cada vegada més les organitzacions s’adonen que la gestió efectiva del talent -adquisició, desenvolupament i retenció- constitueix una dels seus principals avantatges competitius.

El mentoring ha demostrat ser més que una alternativa rentable a la formació, ja que impulsa la compartició de coneixement i experiència, el desplegament i potenciació del lideratge, el desenvolupament d’habilitats i el compromís dels empleats.

A més de tot això, les organitzacions que ofereixen un programa de mentoring exerceixen una potent força d’atracció cap al talent extern, així com la retenció i fidelització dels seus col·laboradors més valuosos.

Els 6 atributs nuclears d’IMS

6

Beneficis

Com pot un programa de mentoring afavorir a una organització?

L’entorn actual en el qual es mouen les organitzacions està caracteritzat per dinàmiques creixents de rapidesa, competitivitat i exigència.

El mentoring ha provat ser una excel·lent eina per a incrementar la capacitat que posseeixen les persones que integren l’organització per a respondre, anticipar-se i innovar. Aquest increment s’aconsegueix a través de la transmissió i desenvolupament del seu capital experiencial, entès aquest com una enorme reserva -generalment infrautilitzada- de coneixement, experiència i informació.

Aspectes diferencials dels nostres programes de mentoring

A diferència d’altres programes en el mercat, les solucions i programes d’IMS proporcionen una forma precisa, efectiva i rentable de desenvolupar el talent organitzacional, així com de servir de complement i reforç de qualsevol altra estratègia de desenvolupament i gestió del capital humà.

Alguns dels beneficis addicionals que suposen els nostres programes són els següents:

Mostrar

Permeten una gestió organitzacional més estratègica i alineada amb els objectius de negoci

Faciliten la millora del clima de l’organització, afavorint que aflori el millor de les persones: la voluntat d’ajudar-se mútuament, reforçant i renovant el sentit de pertinença

Constitueixen un poderós “imant” per a atreure i retenir a persones de talent que donen importància al desenvolupament continu

Permeten que l’organització es desenvolupi des de dins, involucrant a les persones en una cultura d’impuls continu i minimitzant els futurs costos externs associats a la formació

Han estat dissenyats per a facilitar la gestió real del coneixement, establint una cultura en la qual es preserva i renova el capital experiencial

Són un mitjà per a transmetre la visió, els valors i les millors pràctiques de l’organització, afavorint l’alineació interna

En les organitzacions que han decidit aplicar-los ha disminuït la rotació no desitjada, i s’ha promogut significativament la transferència de coneixement intergeneracional

Busquen accelerar la integració i sinergia, constituint un poderós component en la construcció de “organitzacions que aprenen”

Persegueixen com un dels seus objectius principals connectar el coneixement entre els diferents nivells de l’organització, afavorint una visió més global i sistèmica en cadascuna de les seves capes

 

Aplicacions dels programes de mentoring

Selecciona a continuació:

Desenvolupament de talent​

Els programes de mentoring promouen el desenvolupament professional i personal a més d'estimular la cohesió i la involucració, la qual cosa genera més i millors resultats. Permeten crear una estructura permanent de desenvolupament, alineada amb les necessitats estratègiques de creixement de la teva Organització.

Quan ens referim al desenvolupament personal dels participants (mentor i mentee) estem al·ludint a l'exportació dels seus aprenentatges a la resta dels seus àmbits personals (família, amistats, etc.).

Desenvolupament de Lideratge i altres habilitats

Se ha constatado que los participantes en los procesos de mentoring, además de desarrollar las competencias específicas seleccionadas, desarrollan con frecuencia, entre otras, sus habilidades de liderazgo, comunicación, visión estratégica, trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso y auto-consciencia. Todas ellas, habilidades indispensables que añaden un valor decisivo al empleado y a la organización.

S'ha constatat que els participants en els processos de mentoring, a més de desenvolupar les competències específiques seleccionades, desenvolupen amb freqüència, entre altres, les seves habilitats de lideratge, comunicació, visió estratègica, treball en equip, responsabilitat, compromís i auto-consciència. Totes son habilitats indispensables que afegeixen un valor decisiu a l'empleat i a l'organització.

Acollida de nous empleats

Disposar d'un programa de mentoring amb aquest propòsit i amb l'estructura adequada permet:

 

Atreure cap a l'Organització a aspirants amb més capacitació i motivació, en brindar-los una oportunitat de desenvolupament més enllà del contingut propi de la seva funció

D'altra banda, es facilita que les persones nouvingudes s'integrin i s’involucrin amb major rapidesa, cosa que significa processos d'acollida més eficients

A conseqüència de l'anterior, escurça significativament els temps en els quals algú comença a ser plenament productiu exercint les funcions del seu nou rol

Desenvolupament de High Potentials i Top Talent

El creixement de la teva Organització requereix que disposis de nous directius.

Un programa de mentoring dissenyat específicament en funció de les necessitats detectades i dirigit al col·lectiu d'empleats amb major potencial, és una eina indispensable de la planificació estratègica del talent i programes de successió.

Alineació de valors

Una organització amb èxit requereix a persones compromeses i alineades no sols amb les pràctiques, sinó també amb els valors organitzacionals. Les recerques demostren que les organitzacions -amb independència del seu sector d'ocupació- que generen un major nivell de confiança són aquelles en les quals els comportaments dels seus equips són un viu reflex dels valors que representen.

El mentoring es revela en aquest camp com una eina altament efectiva per a aconseguir l'alineació necessària entorn dels valors organitzacionals, al mateix temps que permet potenciar-los i transmetre'ls entre totes les seves capes.

 

Gestió del coneixement

Una veritable gestió del coneixement implica crear estructures que facilitin la comunicació i transferència del mateix entre els diferents nivells de l'organització. El mentoring contribueix a crear aquesta estructura de connexió multinivell no sols de dalt a baix, sinó també:

Lateralment, a través del Mentoring entre parells (Peer Mentoring)

De baix a dalt, mitjançant el mentoring invers (Reverse Mentoring), que permet que una persona més sènior sigui mentorizada per una altra més jove, però amb major coneixement i/o experiència en una àrea determinada -com per exemple les Noves Tecnologies-.

Suport a la diversitat

Probablement una de les contribucions més significatives del mentoring és el desenvolupament de les minories en determinats tipus d'organitzacions. Un exemple el constitueix la presència de la dona en posicions de Direcció, però també el suport a una altra tipus de polítiques d'inclusió i diversitat.

L'increment de la diversitat té conseqüències indubtablement positives, com per exemple l'impuls de la creativitat, la innovació o la renovació del coneixement.

Preservar el capital experiencial col·lectiu

Ja sigui per raons voluntàries o per jubilació, cada vegada que una persona abandona una organització es produeix una pèrdua del seu capital experiencial. Si a més opera en la denominada Societat del Coneixement, aquesta pèrdua és encara molt més gran.

Coneixement i experiència són dues dels atributs principals que constitueixen el valor de qualsevol organització. Quan les persones marxen, l'organització perd aquest “actiu”, és a dir, val menys o perd capacitat.

Increment de la productivitat i el rendiment

En un procés de mentoring, el mentee desenvolupa les habilitats i coneixements que ha seleccionat just en el període en el qual les necessita. La relació de mentoring es desenvolupa, òbviament, en el propi lloc; de manera que té l'oportunitat d'aplicar immediatament l’aprenentatge mitjançant les accions que haurà dissenyat i planificat a conseqüència dels seus aprenentatges, descobriments i reflexions.

Transferència de millors pràctiques

El mentoring permet transferir aquelles pràctiques que determinen l'èxit. En un món en contínua evolució, més que en qualsevol altre moment, la qual cosa determina que una organització es diferenciï de la resta és la seva capacitat per a identificar, modelar i transferir aquells coneixements, experiències i pràctiques que la fan única i diferent de les altres.

Si desitges conèixer com pot beneficiar-se exactament la
teva Organització amb un programa Effective Mentoring contacta amb
un consultor IMS.

Contacta’ns