Contacte

Identitat

Recursos

Enfoc

No ens dediquem a la Formació sinó a la Facilitació d’Aprenentatge, i per a això ens recolzem en una àmplia experiència en models metodològics efectius, que actualitzem contínuament i s’han convertit en els nostres senyals d’identitat. A continuació et presentem alguns d’ells.

Aprenentatge experiencial

La metodologia utilitzada en els nostres programes és purament experiencial, ja que pretenem que els participants desenvolupin habilitats reals, no simples tècniques i/o procediments.

Selecciona a continuació:

Tallers virtuals experiencials

Conscients de l’evolució tecnològica i de les noves premisses que regeixen les relacions amb un model de omnitreball cada vegada més present, sabem que el desenvolupament d’habilitats requereix igualment d’un nou mindset més obert, flexible i multidimensional que empri les noves tecnologies a l’hora d’encarar els processos d’aprenentatge.

Per aquest motiu hem desenvolupat els Tallers Virtuals Experiencials, posant el focus a mantenir l’essència de l’Aprenentatge Experiencial presencial, per a facilitar intervencions d’alt impacte que permetin sostenir les noves conductes en el temps.

One Skill Focus

One Skill Focus de Learning For Results és una metodologia d’aprenentatge consistent en què els participants es concentrin a aprendre i experimentar intensivament una sola habilitat. Això exigeix una menor inversió de temps i energia que altres metodologies, la qual cosa permet no alterar el ritme habitual de treball. I estimula un R.O.E. (Retorn de l’Efectivitat) elevat, gràcies a les eines utilitzades i a la naturalitat amb què el participant pot implantar immediatament els nous comportaments que ha après i practicat.

One Skill Focus està orientat metodològicament cap a la modificació de comportaments. Només quan aconsegueixes canviar els teus hàbits aconsegueixes resultats diferents.

Formats d’Entrega

Totes les tipologies d’Intervenció que LFR duu a terme poden realitzar-se virtualment, presencialment o de forma combinada, aconseguint un alt grau de versatilitat i adaptabilitat a les necessitats humanes i logístiques de cada Organització.

Cada organització pot configurar el seu propi itinerari, combinant les accions i formats d’intervenció que consideri més útils per a la seva situació particular.

Canvi Conductual i Model C.A.R.

Moltes organitzacions que detecten una àrea de desenvolupament en els seus equips tendeixen a recórrer a les eines convencionals amb l’esperança de trobar un resultat diferent.

La formació és molt útil per a capacitar tècnicament i adquirir coneixements; i la consultoria ajuda a identificar problemes i buscar o afinar solucions, servint-se per a això del coneixement i experiència d’algú. Però cap d’elles modifica l’actitud de les persones.

A Learning For Results sostenim que, si algú desitja obtenir un resultat diferent, abans haurà de modificar les accions o hàbits que li porten a aquest resultat; i això no serà possible si abans no canvia el seu comportament (aptituds i actituds). A aquest procés se’l denomina canvi conductual.

R.O.E. (Retorn de l’Efectivitat)

Definim el R.O.E. com el retorn que genera l’efectivitat dels programes de desenvolupament realitzats tenint en compte la inversió econòmica efectuada.

Per a obtenir el R.O.E. cal mesurar el canvi conductual generat pel programa. Alguns dels requeriments per a això són:

Una metodologia de disseny d’Indicadors de Desenvolupament Claus (KPIs) que permeti mesurar l’evolució o canvi dels comportaments

Eines digitals que facilitin el registre i medició d’aquests comportaments

Accions de sostenibilitat que permetin connectar l’acompliment del participant amb el seu dia a dia i amb l’evolució dels seus canvis

Coaching Style

Per als quals formem part de Learning For Results, el coaching no sols és una metodologia d’acompanyament a professionals buscant una transformació que els faciliti accedir a millors resultats. És un estil de vida, una manera de sentir i comportar-nos.

Tots els integrants de Learning For Results som coaches certificats. No sols els facilitadors dels programes, sinó la totalitat de l’equip humà de l’empresa. Això garanteix la coherència entre el que sentim i com fem el nostre treball.

Enfocament Sistèmic

Les organitzacions són xarxes d’individus que interactuen i es comuniquen entre ells, que orienten els seus esforços cap a la consecució d’un objectiu comú i coordinen els seus esforços per a això. Les variacions que experimenti qualsevol dels elements del sistema tindran repercussions sobre la resta.

Si bé, a causa de la seva naturalesa o els objectius amb què es dissenyin, hi ha intervencions que s’orienten a un individu en particular o a un equip concret, les nostres col·laboracions sempre tenen present el caràcter sistèmic de les organitzacions. D’aquesta manera som coherents amb el paper que cada individu exerceix en el seu entorn, i podem maximitzar els beneficis de cada intervenció.